1 juni - 13 augusti 2021

Karin Willén

Boreal exkursion Hållnäs

Film om utställningen

Konstnären Karin Willén berättar om utställningen Boreal exkursion Hållnäs i Konsthallen Kulturhuset Möbeln.

Boreal exkursion Hållnäs (2021)

Film ca 30 min
Foto, ljud och redigering: Karin Willén

Karin Willén

Boreal exkursion Hållnäs

1 juni–13 augusti 2021

Skogen i vår tid – en laddad historia. Förvisso en plattform för både rekreation och andlighet, men ofta omtalas skogen i termer av motstridiga intressen och uppfattningar i frågor som skogsbruk, resurser, miljö, teknologi, ekonomi, mångfald och ansvar. Redan under 60- och (kanske främst)70-talet riktades hård kritik mot skogsnäringens avverkningsiver med argument inte alldeles olika dem vi hör idag – men med den avgörande skillnaden att dagens alarmerande miljöhot är en akut realitet.

Utgångspunkten i Karin Willéns utställning Boreal exkursion Hållnäs är emellertid inte polariserande, även om frågeställningarna finns där som en ofrånkomlig klangbotten. Som titeln antyder, tar konstnären med oss på en exkursion och det är i traktens skogar vi rör oss. Ur personliga erfarenheter hos människor som haft skogen som arbetsplats och konstnärens egen upplevelse av en uppväxt i skogens närhet, framträder nya perspektiv.

Utställningen tar avstamp i ett 60-tal, då Willéns far Paul var förvaltare av Korsnäs skogsinnehav på Hållnäshalvön. En tid då mankraft fortfarande högg träden och timret transporterades med hästtransport. Paul var nyutbildad jägmästare, dedikerad och drivande, med ambitionen att både införa ny teknik och stödja de anställdas ansträngningar för metodutveckling. För honom fanns ingen konflikt mellan intensivt skogsbruk och miljöhänsyn och han hyste en uttalad skepsis till miljövårdare. Willén intresserar sig för paradoxen i faderns delaktighet i dessa skeenden – han som var så genuint intresserad av naturen och gång på gång återvände till kronan av landets naturreservat – Sarek.

Paul efterlämnar ett väldokumenterat yrkesliv i form av bland annat foton, broschyrer, föredragsmanus och personaltidningar från Korsnäs. Ett rikt material som Willén nu tar sig an i en slags sorgeprocess och ett sökande efter vad som format föreställningarna om de skogar hon präglats av under sin uppväxt och gör än idag. Vad formar en naturuppfattning? Idéerna om skogen och dess funktion? Kartan över vad som är ens landskap ritas hela tiden om.

I utställningens centrum finns en film med en ljudbild av röster från ett antal personer som konstnären intervjuat och som varit verksamma inom skogsindustrin Korsnäs. I en lång filmsekvens följer vi Willén när hon går genom bolagsskogen idag, 2021. En fysisk och mental vandring i både konstnärens förflutna och nuvarande liv, som fritidsboende på Hållnäshalvön.

”Utställningen är en del av min pågående undersökning av mitt eget förhållningssätt till, och upplevelse av, svensk natur och skogsbruk, min starka relation till just denna trakt och skog. Jag är intresserad av individers agerande och ställningstaganden inom en organisation som Korsnäs och inom den kultur som skogsbruket är.” beskriver Willén själv.

Filmens vittnesmål ger inblick i den utveckling som förändrat både arbetsvillkor och produktion. Engagemang och tilltro till teknologins framsteg färgar berättelserna, stoltheten i att vara del av desamma likaså. Rösterna kommenterar även senare års betydande förändringar; hur ekonomi och arbetsförhållanden påverkats av den öppna arbetsmarknaden i EU och kapitaliseringen av skogen. Tillsammans bildar filmens fragment av utsagor ett porträtt av en tid, ett område och ett bolag. De mänskliga vittnesmålen väcker också tankar kring grupper, individer och kollektiva strukturer – frågor med relevans även i Willéns vardag som konstnär. Sammanhang där människor gemensamt arbetar för – och även är underkastade – mål som inte bara företaget, utan också samhället och dominerande ideologier, formulerat och som är i ständig förändring.

Willén utforskar faderns livsgärning i en annan tid och i ett svunnet landskap. Det blir en berättelse om skogen som inte längre finns, annat än som ett växande kollektivt minne av mänsklig påverkan. Ett levande arkiv av vad tidigare generationer åstadkommit, lager av skeenden ur vilka Willén söker finna nya perspektiv. Hennes metod är mänsklig närvaro, exkursion och aktiviteter. I tidigare projekt har Willén tillsammans med konstnären Carl Johan Eriksson närmat sig komplexa frågeställningar genom att integrera dem kroppsligt. Det har anrättats mat i kokgropar i markytan ovanför det planerade slutförvaret, det har bjudits på fisk fångad i det ljumma kylvattnet från Forsmarks kärnkraftverk. På liknande sätt kan filmsekvenserna från vandringen – genom bolagsskogen och markberedda torra hyggen, genom snår och planteringar, nygallrad tallplantage, uppvuxen skog och en funnen rar rest av naturskog – ses som recept på en aktivitet som på ett alternativt sätt hjälper till och bereder vägen för fördjupad förståelse av detta mångfacetterade stycke natur.

Text av Pia Kristoffersson

 

Om konstnären
Karin Willén (f. 1962 Tierp) är utbildad vid bl.a. Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har varit anlitad för både utställningar, evenemang och forskningsprojekt av bl.a. Konstfrämjandet Uppland, Statens konstråd, Marabouparken och Linköpings länsmuseum. 2006 fick hon Stockholms arkitekters pris och hon har även varit ordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Som konstnär arbetar Karin med teman som miljö, kärnkraft och politik och har bedrivit undersökande projekt. Tillsammans med konstnären Carl Johan Erikson har hon publicerat två konstböcker om området kring Forsmark. Sommaren 2021 är Karin aktuell dels med utställningen i Kulturhuset Möbeln dels med utställningen Det gränslösa vildsvinet i ETC solpark Katrineholm.

Karin Willén är mottagare av Tierps kommuns arbetsstipendium 2020.