Behandling av personuppgifter, GDPR

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (namn och personnummer, men även uppgifter som t.ex. telefonnummer eller fastighetsbeteckning). Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Den information som Tierps kommun samlar in, inklusive personuppgifter, kan behövas i samband med kommunal myndighetsutövning, för att erbjuda en tjänst eller frivillig aktivitet, eller för att uppfylla olika lagkrav som kommunen måste följa. Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik, eller frågor om kundnöjdhet.

I kommunens verksamheter är det vanligt att behandling av personuppgifter sker med stöd av GDPR artikel 6:1e, allmänt intresse eller myndighetsutövning, 6:1b avtal, eller 6:1c rättslig förpliktelse. I vissa andra situationer kan det behövas ett samtycke från dig för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du ändrar dig (men redan gjorda behandlingar påverkas inte).

Om du använder kommunens blanketter och webbformulär, kommer det att framgå av en text i direkt anslutning till dessa med vilket lagstöd kommunen behandlar dina personuppgifter.

Vem kan se dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till personuppgifterna i sitt arbete. Det kan även vara så att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna.

Verksamheterna i Tierps kommun omfattas av den så kallade Offentlighetsprincipen, vilket innebär att inkomna handlingar (ansökningar, ärenden, brev, e-post, inlägg på sociala medier etc.) som inte har skydd av sekretesslagstiftningen kommer att lämnas ut på begäran till den som efterfrågar handlingar.

Personer med skyddade personuppgifter bör inte kontakta kommunen via mail eller webbaserade formulär och blanketter, utan i stället ta kontakt per telefon.

Hur länge sparas uppgifterna?

Tierps kommun bevarar eller gallrar dina personuppgifter enlighet med beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vad styr behandlingen av personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning för området. Den svenska personuppgiftslagen ersattes från den 25:e maj 2018 av EU:s Dataskyddsförordning, GDPR, med kompletterande svenska författningar. EU-förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.

Vilka rättigheter har man?

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, eller att invända om du anser att uppgifterna inte behandlas på ett lagenligt sätt, och kan även klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen (som från 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten). Du har även rätt att, under vissa förhållanden, begära begränsning av behandling, eller få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Tierps kommunstyrelse (i de flesta fall), eller någon av kommunens övriga nämnder.

Kommunens dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd och stöd till personuppgiftsansvariga i frågor rörande personuppgiftsbehandling. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson gentemot Datainspektionen.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta kommunen.

Kontaktuppgifter till Tierps kommun

Medborgarservice ser till att du kommer i kontakt med rätt person.

Tierps kommun

Tfn Medborgarservice: 0293-21 80 88
E-post: medborgarservice@tierp.se
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
Postadress: Tierps kommun, 815 80 Tierp